مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (899)

4-1. ارتفاع بوته574-2. علوفه تر و خشک مخلوط پایان رشد رویشی654-3. عملکرد بیولوژیک714-4. غلاف و سنبله در بوته814-5. وزن هزار دانه934-6. عملکرد دانه1004-7. شاخص برداشت 107 سایت منبع 4-8 . نسبت برابری زمین1154-9. ضرایب همبستگی124فصل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (900)

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار16بند یک: مفهوم اوراق بهادار16بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار18مبحث دوم: مبانی20گفتار اول: مبانی وقف20گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار23فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف25مبحث اول: عمل حقوقی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (902)

همسر مهربانمچکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه42-1 تاریخچه مطالعاتی53-1 بیان مسئله تحقیق74-1 چارچوب نظری85-1 فرضیه‌های تحقیق106-1 اهداف تحقیق107-1 اهمیت و ضرورت تحقیق118-1 قلمرو تحقیق121-8-1 قلمرو مکانی تحقیق122-8-1 قلمرو زمانی تحقیق123-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق129-1 تعریف واژه‌ها و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (903)

2-8-5: عقود رضایی……………………………………………………………………………………………………………….60 2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………61 2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………63 2-8-8: فقدان قصد و رضا ……………………………………………………………………………………………………….63 2-8-9: اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………….642-9: موضوع معین مورد معامله …………………………………………………………………………………………………………652-10: مشروعیت جهت معامله ……………………………………………………………………………………………………………712-11: زمان و مکان Read more…

By 92, ago